Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Национални програми Стратегически документи Мрежова и информационна сигурност Цифрова трансформация Електронна идентификация Проучвания и анализи Стратегии по области на политики Институционална идентичност

Стратегии и политики

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2023

В глобализиращия се свят електронното управление се превръща в реален и основен инструмент за реализиране на важни политики, които правят икономическата и социалната среда все по-конкурентноспособна и бързо развиваща се. С членството си в Европейския съюз Република България е поела в посока на достигане на високи стандарти в обществено-икономическото си развитие. За постигане на успех е необходима креативна и отговорна администрация, която поставя във фокуса на своята дейност гражданите и бизнеса с техните потребности, и действа като стожер на законосъобразността.

Съществуващите стратегически европейски документи за е-управление и препоръките на Европейската комисия към отделните държави членки са насочени основно към постигане на ново ниво на активна, двустранна комуникация, както вътре в администрацията, така и между институциите и потребителите, която чрез технологиите и процесите осигурява по-открит и прозрачен механизъм на управление.

Актуализираните водещи европейски принципи за е-управление и приети стратегически документи на европейско ниво, като например Талинската декларация за е-управление от 6 октомври 2017 г., налагат извършването на актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020). За интегрирането на всички актуални промени и съответното доразвиване на визията и стратегическите цели на България в областта на е-управлението за периода 2019 – 2023 г. актуализацията осигурява прилагането на европейските принципи за е-управление, въведени на национално ниво, и надграждане на изпълнението на целите след 2018 г.