Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Информация за административните услуги

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща

2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори

2848 Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри през RegiX

3088 Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност

3217 Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път

 

 

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Министерство на електронното управление, ползвайте  ЕДИННИЯ МОДЕЛ  за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите.

 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща

2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори

2848 Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри през средата за междурегистров обмен RegiX

3088 Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност

3217 Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път