Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CK4
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2C71

Главен секретар

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 08.04.2022

Ангел Петров

Осъществява административното ръководство на министерството като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.

Главният секретар:
1. подпомага министъра при осъществяването на правомощията му;
2. отговаря за изготвяне на ежегодните цели на министерството и публикуването им след утвърждаване от министъра;
3. организира процеса по оценяване на изпълнението на служителите в министерството;
4. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в министерството;
5. организира разпределението на задачите между административните звена в министерството и осъществява общия контрол по изпълнението им;
6. утвърждава вътрешни правила за специфичната организация на административното обслужване в министерството;
7. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
8. ръководи, контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;
9. отговаря за изготвянето на ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на министъра;
10. координира и отговаря за изготвянето на годишния доклад за дейността на министерството, който се внася от министъра в Министерския съвет.
11. отговаря за подготовката и съгласуването по възникването, изменението и прекратяването на служебните правоотношения, както и за сключването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
12. отговаря за изготвянето и контролира изпълнението на заповедите на министъра;
13. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския съвет, с другите органи на изпълнителната власт и с юридически лица;
14. представлява министерството в случаите, когато е изрично упълномощен от министъра;
15. изпълнява и други задачи, възложени с писмена заповед от министъра.