Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CS5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CF0
Годишен отчет за дейността на инспектората на Министерството на електронното управление за 2022 г. Вътрешни правила и заповеди

Инспекторат

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 07.11.2023

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на електронното управление и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

 

Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

 

Инспекторатът:

 • извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
 • извършва проверки по постъпили сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им;
 • проверява спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешноведомствените актове за организацията на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията;
 • може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи, че е извършено нарушение на служебни задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 • прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
 • съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
 • изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 • прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
 • извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
 • осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра на електронното управление.

 

Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

 

Ръководителят на инспектората представя ежегодно на министъра на електронното управление отчет за дейността на звеното.

 

Контакти:
Ръководител на инспектората
Телефон: 02/949 2364
Е-mail: b.tsvetanova@egov.government.bg 
Адрес на инспектората: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, гр. София, 1000