Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

Министерството на електронното управление с нова политика в областта на цифровата трансформация на България

Дата на публикуване: 08.04.2024
Последна актуализация: 08.04.2024

 

Министерството на електронното управление актуализира изготвения Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2024 – 2030 г.“ и Националната пътна карта към нея. Измененията се наложиха вследствие на настъпилите след 2020 г. нормативни, технически и обществени промени в областта на цифровата трансформация, както и за привеждането му в съответствие с изискванията на европейската програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. на Европейския съюз. 

 

За целта бе извършен анализ, в който се констатира разпокъсаност и несинхронизирано изпълнение на различни мерки и проекти на европейско ниво в четири основни области: цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и на обществените услуги. Предизвикателствата и очертаните области, върху които трябва да се насочат усилията е ниското ниво на цифровите умения на хората в страната – 31%, което възпрепятства възприемането на цифровите технологии от малкия и среден бизнес и физическите лица и ограничава общия потенциал за цифрова трансформация в страната. 

 

Документът отразява подробно планираните действия за постигането на устойчива визия за цифровата трансформация и определя равнището на националните цели и приоритетите до 2030 година, като основната цел е надграждане на целевите индикатори, финансовите ресурси и инвестициите в отделните секторни политики. Ще се извършват периодични прегледи по изпълнение на заложеното в документа и при необходимост ще бъдат актуализирани. 

 

Цифровата трансформация е в основата на осите на развитието и приоритетите, залегнали в Националната програма за развитие „България 2030“: образование и умения, наука и научна инфраструктура, интелигентна индустрия, кръгова и нисковъглеродна икономика, транспортна и цифрова свързаност и институционална рамка.