Z6_PPGAHG8001D000QVC0H28N0OJ7
Z7_PPGAHG8001D000QVC0H28N04C6

Мрежова и информационна сигурност

Дата на публикуване: 25.02.2022
Последна актуализация: 10.03.2022

Министърът на електронното управление провежда държавната политика в областта на мрежовата и информационната сигурност. В своята дейност,той главно се ръководи от няколко различни нормативни документа, които включват: Национална стратегия по киберсигурност “Кибер устойчива България 2020”; Закон за киберсигурност; Наредба за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. 

Посредством ЗКС е транспонирана Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. 

Посредством НМИМИС са уредени изискванията за минималните мерки за мрежова и информационна сигурност, препоръчителните мерки за мрежова и информационна сигурност, правилата за извършване на проверки за съответствие с изискванията на самата наредба и др. за споменатите в Чл.1 субекти по НМИМИС.

Мрежовата и информационната сигурност представлява неотменна част от киберсигурността, като киберсигурността в Р България e разделена на няколко основополагащи стълба:

  • мрежова и информационна сигурност (МИС);
  • кибер отбрана;
  • противодействие на киберпрестъпност.

Това разпределение е съобразено с Европейската стратегия за кибер сигурност, като всеки стълб представлява своя собствена киберекосистема, със собствени рискове, заплахи, предизвикателства, препоръки, добри практики, органи на изпълнителната власт и др. 

Министърът на отбраната провежда държавната политика за защита и активно противодействие на кибератаки и хибридни действия върху системите за управление на отбраната и въоръжените сили. Министърът на отбраната организира подготовката за киберотбрана на системата за управление на страната при положение на война, военно положение и извънредно положение. За повече информация относно правата и отговорностите на МО в тази сфера може да прочетете в чл.13 от ЗКС.

Противодействието на киберпрестъпността е сферата, в която биват разрешавани проблеми, свързани с киберпрестъпления и осъществяване на сътрудничество по тези въпроси на национално, европейско и глобално ниво. Министърът на вътрешните работи провежда политиката по противодействие на кибер престъпността. По-подробна информация относно функциите на министъра на вътрешните работи в областта на киберсигурността може да намерите в чл.14 на ЗКС.

За една от по-специфичните отговорности в киберсигурността е отговорна държавна агенция “Национална сигурност”. Това е така, тъй като ДАНС изпълнява политика по защита от киберинциденти в комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. За повече информация относно правата и отговорностите на ДАНС в тази сфера може да прочетете чл.15 от ЗКС.