Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4
Проекти в процес на изпълнение Приключили проекти

Програми и проекти

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 05.07.2022

Изпълнявани проекти:

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020

„Подкрепа за Министерство на електронното управление за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез възстановяване на разходи за възнаграждения“

„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

„Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“

„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (приключил)

„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ (приключил)

„Повишаване квалификацията на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (приключил)

„Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“ (приключил)

„Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ (приключил)

„Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ (приключил)

„Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ (приключил)

"Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“

„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ (приключил)

„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения“ (приключил)

„Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“

„Облачни е-услуги за администрацията“

„Национална геопространствена платформа“

„Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията“

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020

Проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурнoст“

„Изграждане на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в стратегически обекти“

Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility)

Проект „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT България “ / Capacity Building and Services Enhancement of CERT Bulgaria (CBSEC-BG)

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2014

„Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите"

„Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

„Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2014

„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Програма "Хоризонт 2020"

Проект „FORESIGHT - - Усъвършенствана симулационна платформа за киберсигурност за обучение в авиационната, морската и Powergrid средата