Z6_PPGAHG800PIH706Q6IQ09623F1
Z7_PPGAHG800PIH706Q6IQ0962J00

Подаване на сигнали за нередности при изпълнение на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване: 25.10.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

 

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

 

Като звено от държавната администрация от служителите се очаква да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, обективност и честност и да се противопоставят на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране в начина, по който извършват своята дейност (Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 57/2020 г.).

 

Целта е насърчаване на култура, която оказва възпиращ ефект върху измамната дейност и улеснява предотвратяването и откриването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и изготвянето на правила, които ще спомогнат при установяването на данни за измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и ще гарантират, че тези случаи се разглеждат своевременно и по подходящ начин.

 

Понятията измами, корупция и конфликт на интереси се използват за описване на широк кръг от нарушения. Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. В допълнение по отношение на корупцията, осъществявана от лица, заемащи висша публична длъжност, е приложим Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

 

Държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите. Служителите по нередности на Структурата за наблюдение и докладване разглеждат изпратените от Вас сигнали за  нередности – измами, корупция, конфликт на интереси или двойно финансиране по време на кандидатстването и изпълнението на проекти и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране.

 

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

 

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ извършени нарушения в процеса на  договарянето, изпълнението на проектите и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности посредством изградените във всички администрации, управляващи европейски средства, бутони за сигнали на електронната страница на съответната администрация.

 

Сигнали могат да бъдат подавани и устно, писмено и по електронна поща, като е осигурена възможност и за анонимно подаване на сигнали чрез бутон за нередности. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

 

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.
 

Подаване на писмени сигнали за нередност

 

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на електронна поща mail@egov.government.bg, като в сигнала е желателно да посочите следното:

  1. име на подателя (при неанонимен сигнал);
  2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;
  3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);
  4. телефон за връзка (при неанонимен сигнал), който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация.

 

Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата;

 

ПОДАВАНЕ НА АНОНИМЕН СИГНАЛ ЗА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ

 

ПОДАВАНЕ НА НЕАНОНИМЕН СИГНАЛ ЗА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ

 

Устни сигнали за нередност се приемат в работно време на следните телефони: 02 / 949 20 40 и в сградата на Министерство на електронното управление на адрес: гр. София, ул. "Ген.Гурко“ 6.

 

Примери за установени нередности (формат PDF, размер 178 Kb)