Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1OO5
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1OK4
Задължения за осигуряване на достъпност Наблюдение и проверки

Достъпност на уебсайтове и мобилни приложения

Дата на публикуване: 11.03.2022
Последна актуализация: 24.08.2022

Равният достъп до информация и услуги е право на човека, приложимо за всички, включително за хората с увреждания, използващи интернет.
 

Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор има за цел да повиши цифровото приобщаване въз основа на общи изисквания за достъпност.
 

Организациите от обществения сектор следва да вземат необходимите мерки техните уебсайтове и мобилни приложения да станат по-достъпни като направят тяхното съдържание пригодно за възприемане, пригодно за използване, разбираемо и устойчиво.
 

Достъпността подкрепя цифровото приобщаване на хората с увреждания, както и на възрастни хора, и е от полза за всички останали.
 

Всяка страна членка редовно наблюдава съответствието с Директива (ЕС) 2016/2102, като използва методика, установена от ЕК.
 

Функциите по наблюдение и прилагане (контрол) на изискванията на Директивата се осъществяват от министъра на електронното управление.
 

Изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 са въведени в националното законодателство в Закона за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 29.11.2019 г.) и в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14.01.2020 г.).
 

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.
 

Прилагането на хармонизирания стандарт EN 301 549, разработен в подкрепа на Директива (EС) 2016/2102, гарантира минималното равнище на достъпност и той е в основата на наблюдението на уебсайтовете и мобилните приложения.