Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQMIKA5
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQMIKQ6
Популяризиране

Проект „Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО“

Дата на публикуване: 19.10.2022
Последна актуализация: 23.04.2024

Националното оценяване на развитието на интернет чрез приетата рамка за Интернет универсалност на ЮНЕСКО ще допринесе за събирането на консолидирана и актуална информация за мрежата и качеството на онлайн услугите в България. Индикаторите за универсалност на интернет позволяват всяка държава сама да оцени своята интернет среда, да преодолее цифровите пропуски и да подобри свързаността на бизнеса и обществото. Рамката е ценен инструмент, който отчита правата на човека и създава предпоставка за сътрудничество по модела на много заинтересовани страни.