Z6_PPGAHG8001D000QVC0H28N0M94
Z7_PPGAHG8001D000QVC0H28N0MJ4

Удостоверяване на съответствие на технически спецификации

Дата на публикуване: 28.02.2022
Последна актуализация: 20.10.2023

Информация за изискванията към технически спецификации за информационни системи и електронни услуги 

Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), при провеждане на обществени поръчки за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.

На следващо място, при изготвяне на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи задължително включват в спецификациите изискванията по чл. 58а от ЗЕУ. Тези задължения се прилагат и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне на вътрешни електронни административни услуги.

Съгласно разпоредбата на чл. 58б от ЗЕУ, съответствието на техническите спецификации с нормативните изисквания по чл. 58а се удостоверява от министъра на електронното управление.

Правила и приложения към правилата:

Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Контролни въпроси за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на спецификации по реда на чл. 56, ал. 2 и чл. 58б от Закона за електронното управление (ЗЕУ)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица за аргументиране на прогнозната стойност на обществената поръчка

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 на Наредбата - Образец на техническо задание

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Инструкция за попълване на приложение №1 към чл. 38, ал.3 от НОИИСРЕАУ

____________________________________________________________________________________________________________________________

Методически указания за определянето на предмета в областта на информационните и комуникационни технологии и електронното управление при изпращане за утвърждаване на проектни предложения и дейности и за удостоверяване на съответствие на технически спецификации

____________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения към Методическите указания

 

Насоки за адаптиране на информационните системи на администрациите за работа с еврото

Във връзка с подготовката за въвеждане на еврото в Република България се очаква административните органи да планират дейностите по адаптиране на информационните си системи, съгласно относимата нормативна уредба. За целта се очаква да бъдат изготвени технически спецификации за надграждане, които да бъдат удостоверени за съответствие с изискванията на чл. 58а от Закона за електронното управление.

 

По този повод, за улеснение на администрациите, публикуваме кратки насоки за изменяне и допълване (на основание чл. 38, ал. 5 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги) на образеца на техническа спецификация, като насоките са приложими само в случаите когато се предвижда възложителите да адаптират информационни системи за работа с еврото.


Примерен вариант на съдържание на образеца