Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.10.2022

Работно време на Звеното за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Анжела Захариева, началник на отдел „Деловодно обслужване"
Тел.: +359 (2) 949 2040
е-mail: A.Zaharieva@egov.government.bg 

Приемна на Министерство на електронно управление

В Приемната на Министерство на електронно управление (МЕУ) гражданите могат да поставят въпроси лично на експертите от администрацията на Агенцията. Обособената Приемна на МЕУ дава възможност на всички заинтересовани да подават писмено или устно сигнали, жалби и предложения, както и да изразят оценка и отношение към качеството на административното обслужване.

Работно време на Приемната: всеки делничен ден от 9.00 ч. до 17.30 часа.

E-mail за контакт: Mail@egov.government.bg.

 

Вътрешни правила за организация на административно обслужване в МЕУ

 

Указания за прилагане на комплексно административно обслужване в МЕУ